Javaslatcsomag a nőkkel és férfiakkal szembeni erőszak ellen

Elkészítettünk egy javaslatcsomagot a nőkkel szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni erőszak témájában. Cél volt, hogy egy olyan javaslatot hozzunk létre, amely figyelembe veszi mind a nők, mind a férfiak elleni erőszak sajátosságait, így alkalmas legyen arra, hogy az általános erőszak elleni programot/politikát kiegészíthessen a nők és férfiak egyenlőségének szempontjaival.

A magyar politikában már régóta napirenden van a nőkkel szembeni erőszak kérdése. A kormányzat, illetve a pártok is rendelkeznek szakpolitikai célokkal ezt illetően, továbbá társadalmi vita van a nőkkel szembeni erőszakkal foglalkozó Isztambuli Egyezmény ratifikációjáról. Bár a nőkkel szembeni erőszak kérdése évtizedek óta meghatározó kérdése a nemek közötti egyenlőségért vívott, illetve és az erőszak elleni küzdelemnek, továbbra is nagyon sok nő válik az erőszak áldozatává. A nők felülreprezentáltak a kapcsolati erőszak, illetve a szexuális erőszak áldozatai között is. Az Európai Unió nőkkel szembeni erőszakot vizsgáló kérdőíves felmérése szerint (2014) a bejelentett esetek száma szisztematikusan alulmarad a valós esetekhez képest, a párkapcsolaton belüli erőszak esetében például csak a nők 14%-a fordult rendőrséghez, a párkapcsolaton kívüli erőszak esetében csak 13%-uk. A nők felülreprezentáltsága az erőszak egyes formái esetében arra utal, hogy fontos, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontjából is megközelítsük ezt a kérdést, hiszen a nemek közötti egyenlőség elősegítésével is további lépéseket tudunk tenni e jelenség a visszaszorítása érdekében.

 

hiding-1209131_1920

Miközben a nőkkel szembeni erőszak kérdését a politika mind az erőszak elleni küzdelem, mind a nemek közötti egyenlőség szempontjából kiemelten kezeli, a férfiakkal szembeni erőszak tabunak számít. Ez jelenleg egyik parlamenti politikai erő programjában se szerepel, se mint az erőszak elleni küzdelem, se mint a nemek közötti egyenlőség kérdése. A statisztikák azonban azt mutatják, hogy a férfiakkal szembeni erőszak is elterjedt és az erőszak több területén is tapasztalható a férfiak felülreprezentáltsága az áldozatok között.

Belügyminisztérium legfrissebb bűnügyi statisztikai adatai szerint az elmúlt 18 hónapban Magyarországon a gyilkosságok áldozatainak 58%-a, a testi sértések áldozatainak 66%-a férfi volt. Az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) családon belüli erőszakkal foglalkozó tanulmánya (Családi iszonyok) szerint a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak 61%-a férfi. Mind a Belügyminisztérium legfrissebb adatai, mind az OKRI előbb említett kutatása szerint a kiskorúak ellen elkövetett erőszak áldozatainak kétharmada fiú. Az erőszak férfiáldozatai olyan sajátos problémákkal is rendelkeznek, mint a nőkhöz képest is kiemelkedően magas látencia, vagy a férfiakkal szembeni erőszak elleni politika (illetve általában a férfipolitika) valamint a férfiáldozatokat védő intézmények hiánya.

Azt gondoljuk, hogy éppúgy fontos az ezzel szembeni küzdelem, mind az erőszak, mind a nemek közötti egyenlőség szempontjából, ezért olyan javaslatcsomagot dolgoztunk ki, amely a nők és a férfiakkal szembeni erőszak sajátosságaira is tekintettel van. Akárcsak a nőkkel szembeni erőszaknak, a férfiak elleni erőszaknak is vannak mintázatai, sajátos jellemzői. Ezek olyan történelmi folyamatok eredménye, amelyek mélyen gyökeredznek a kultúrában, egy része közvetlenül, egy része közvetve kapcsolatban áll az erőszakkal, sokszor nem egy tényező okozza, hanem társadalmi előítéltek, szocializációs minták és társadalmi normák összefüggő sorozatának eredménye. Az ezzel szembeni küzdelem éppúgy egy átfogó társadalompolitikai cselekvést igényel, mint a nőkkel szembeni erőszak elleni.

Javaslatunk létrehozása során azokat is figyelembe vettük, melyek közvetlenül vezethetnek az egyik nemmel szembeni erőszakhoz (pl. a társadalom megengedőbb vele szemben) és azokat is, melyek közvetett módon okozhatják az egyik nem felülreprezentáltságát az erőszak bizonyos formái esetében (pl. az erőszakkal közvetetten összefüggésben van, hogy a korai iskolaelhagyók között sokkal több fiú van, ez egy olyan csoport, amely fokozottan van kitéve a társadalmi lecsúszás különböző formáinak – fiatalkorú bűnözés, szenvedélybetegségek, erőszak. Ha az iskolákban javul az egyenlőség és ezek a fiúk nem válnak korai iskolaelhagyóvá, akkor annak hosszútávon olyan hatása lesz, hogy az erőszak is csökkenni fog). Ez a megközelítés, amely a nemek közötti egyenlőség erőszakkal kapcsolatos közvetett és közvetlen tényezőit is figyelembe veszi, úgy látjuk, hogy összhangban van a nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos jelenlegi politikával (beleértve a nőkkel szembeni erőszakról rendelkező nemzetközi egyezményeket és a hazai pártok politikáját is), így annak kiegészítéseként is értelmezhető.

A fentiekre való tekintettel az alábbi célok kijelölését tartjuk szükségesnek a nőkkel szembeni és a férfiakkal szembeni erőszak elleni fellépés érdekében.

Javaslatok

 1. A nőkkel szembeni erőszak és a nőkkel szembeni nemi alapú erőszak meghatározása az alábbiak szerint. Nőkkel szembeni erőszak: “a nőkkel szembeni megkülönböztetés formájaként értelmezendő; a nemi alapú erőszak mindazon cselekményei, amelyek fizikai, szexuális, pszichológiai, kapcsolati vagy gazdasági sérelmet vagy szenvedést okoznak vagy okozhatnak a nőknek, ideértve az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, a kényszert vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást, akár a közéletben, akár a magánéletben fordul is az elő. Magában foglalja a 18 év alatti lányok elleni erőszakot is ” A nőkkel szembeni nemi alapú erőszak: “Olyan erőszak, amely egy nő ellen azért irányul, mert nő, vagy amely aránytalanul érinti a nőket”.
 2. A férfiakkal szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni nemi alapú erőszak meghatározása az alábbiak szerint. Férfiakkal szembeni erőszak: “a férfiakkal szembeni megkülönböztetés formájaként értelmezendő; a nemi alapú erőszak mindazon cselekményei, amelyek fizikai, szexuális, pszichológiai, kapcsolati vagy gazdasági sérelmet vagy szenvedést okoznak vagy okozhatnak a férfiaknak, ideértve az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, a kényszert vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást, akár a közéletben, akár a magánéletben fordul is az elő. Magában foglalja a 18 év alatti fiúk elleni erőszakot is ” A férfiakkal szembeni nemi alapú erőszak: “Olyan erőszak, amely egy férfi ellen azért irányul, mert férfi, vagy amely aránytalanul érinti a férfiakat”.
 3. A nőkkel és a férfiakkal szembeni megkülönböztetés minden formájának elítélése, a férfiakat diszkrimináló jogszabályok felszámolása.
 4. Az alkotmány XV. cikk 5. pontjának – mely kimondja, hogy Magyarország külön intézkedésekkel segíti a nőket – kiterjesztése a férfiakra is.
 5. Intézkedések meghozatala a nők elleni erőszak és a férfiak elleni erőszak megelőzése, kivizsgálása, megbüntetése érdekében.
 6. A nők helyzetének megerősítését szolgáló szakpolitika kialakítása, ebben különös hangsúlyt helyezve az erőszakkal szembeni védelmükre, illetve a nők/anyák gazdasági helyzetének megerősítésére.
 7. A férfiak helyzetének megerősítését szolgáló szakpolitika kialakítása, ebben különös hangsúlyt helyezve az erőszakkal szembeni védelmükre, az apák társadalmi szerepeinek és a fiúk oktatási helyzetének megerősítésére.
 8. A nők és a férfiak helyzetének megerősítésével kapcsolatos programok és tevékenységek elősegítése.
 9. Társadalmi tudatosságnövelés (pl. kampányok) a nőszervezetekkel és a férfiszervezetekkel együttműködve.
 10. Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy mindent megtesznek a nők és a férfiak biztonságának garantálása érdekében a köz – és magánszférában.
 11. Pénzügyi és humánerőforrások biztosítása a nőkkel szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni erőszak elleni küzdelemre.
 12. A nőkkel szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni erőszak területén tevékenykedő civil szervezetek támogatása és a döntésekbe való bevonása az érintett intézkedésekbe.
 13. Lépések annak érdekében, hogy a mindazon előítéleteket, szokásokat, hagyományokat és más gyakorlatokat megszüntessék, amelyek a nők és a férfiak társadalmi jólétére, fizikai és mentális egészségére károsak. Különös tekintettel, azokra, melyek a nők vagy a férfiak alárendeltségének gondolatán alapulnak, illetve amelyek a nők és férfiak hátrányos helyzetű társadalmi csoportjainak – beleértve az erőszak áldozatait is – helyzetét nehezítik.
 14. Az erőszak megelőzését szolgáló társadalmi programokkal nem szólítanak meg kizárólag nőket, vagy kizárólag férfiakat, oly módon, hogy az velük szembeni negatív előítéleteken alapszik, számukra sértő, vagy megalázó, illetve hogy ezek nem erősítenek meg nőkkel, vagy férfiakkal szembeni negatív sztereotípiákat.
 15. Hivatalos szervezetek létrehozása azzal a feladattal, hogy koordinálják, végrehajtsák, ellenőrizzék és értékeljék a nőkkel és a férfiakkal szembeni erőszak minden formájának megelőzésére és az ellene folytatott küzdelemre vonatkozó szakpolitikákat és intézkedéseket.
 16. Rendszeres időközönként leválogatott statisztikai adatokat gyűjtése a nőkkel szembeni erőszakról és a férfiakkal szembeni erőszakról.
 17. A nőkkel szembeni erőszakkal és a férfiakkal szembeni erőszakkal foglalkozó kutatások támogatása, mint például a kiváltó okok és a hatások, az előfordulás és a bírósági ítéletek aránya.
 18. A lakosság körében rendszeres időközönként felmérések készítése a nőkkel szembeni erőszakról és a férfiakkal szembeni erőszakról.
 19. A társadalom minden tagját aktívan ösztönözni arra, hogy járuljanak hozzá a nőkkel szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni erőszak megelőzéséhez.
 20. A nőkkel szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni erőszak megelőzéséhez rendelkezésre álló intézkedésekkel kapcsolatos információknak a nyilvánosság körében történő széles körű terjesztése.
 21. Az oktatás minden szintjén kerüljön a hivatalos tantervbe a nőkkel szembeni és a férfiakkal szembeni nemi alapú erőszak témája.
 22. A nőkkel szembeni erőszakkal és a férfiakkal szembeni erőszakkal foglalkozó szakemberek képzése.
 23. A magánszektor, az információs és kommunikációs technológiai szektor, valamint a média ösztönzése, hogy vegyenek részt a nőkkel szembeni erőszakkal és a férfiakkal szembeni erőszakkal foglalkozó szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában, valamint dolgozzanak ki iránymutatásokat és önszabályozó normákat a nőkkel szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni erőszak megelőzése és méltóságuk tiszteletben tartásának növelése érdekében.
 24. Az összes érintett állami szerv, beleértve a bírósági szervezetet, az ügyészséget, a bűnüldöző hatóságokat, a helyi és a regionális hatóságokat, valamint a nem kormányzati szervezetek és egyéb érintett szervezetek és szereplők között hatékony együttműködésének elősegítése a nőkkel szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni erőszak áldozatainak védelme és támogatása terén.
 25. Az erőszakos cselekmények női és férfi áldozatai helyzetének megerősítése.
 26. Szülői felügyeleti jogra és a gyermekláthatási jogra vonatkozó határozatok meghozatalakor figyelembe vegyék a nőkkel szembeni erőszakot és a férfiakkal szembeni erőszakot.
 27. Az Isztambuli Egyezményben foglalt áldozatvédelmi intézkedések (pl. menedékhelyek, támogatási és egészségügyi szakszolgálatok, telefonos segélyvonalak, kártérítés követelésének lehetősége, szankcionálás stb.) vonatkozzanak a nőkkel szembeni erőszakra és a férfiakkal szembeni erőszakra is.
 28. 18 év alatti lánygyermekek és fiúgyermekek nemi szervének megcsonkítása ellen jogalkotási és más intézkedések megtétele, büntetendővé tétele.
 29. A nőkkel szembeni erőszak és a férfiakkal szembeni erőszak e célkitűzéseit Magyarország nemzetközi fórumokon is képviseli.
Hozzászólások