Férfiellenes-e az Isztambuli Egyezmény?

nema_tanuk_felvonulas_-_foto_csore_andrasAntoni Rita Tények és tévhitek az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatban c. cikkében az Isztambuli Egyezménnyel szemben felhozott ellenérveket vette sorra és próbálta ezeket megcáfolni. Ezek közül én most a 8. ponttal kapcsolatos érveire válaszolnék, melyben amellett érvelt, hogy az egyezmény nem férfiellenes és nem különbözteti meg hátrányosan a férfiakat.

Azokat a pontokat fogom most sorra venni az alábbiakban, mellyel Antoni Rita cáfolni kívánta azt, hogy férfiellenes lenne az egyezmény.

a, Az Egyezmény már a preambulumban elismeri, hogy „férfiak is a kapcsolati erőszak áldozatává válhatnak

Ez közel sem elégséges feltétele annak, hogy az egyezményt ne tekintsük férfiellenesnek. Alapvető feltétel lenne, hogy az egyezmény ugyanazt a védelmet biztosítsa a női és a férfi áldozatok számára MINDEN esetben. Ez attól függetlenül fennáll, hogy a családon belüli erőszak bizonyos fajtái jobban érintik a nőket, más fajtái a férfiakat. Ezek nemi egyenlőtlenségek, de erre olyan megoldásokat kellene találni, ami ezeknek az okát megszünteti, és nem olyan áldozatvédelmi rendelkezéseket, amely az egyik nem védelmét külön magasabb prioritásnak tekinti és adott esetben külön jogi tényállást is létrehoz ezekre az esetekre. Annak ellenére, hogy az egyezmény a preambulumban elismeri, hogy a férfiak is lehetnek áldozatok, az egyezmény további részében olyan áldozatvédelmi politikát irányoz elő a nők elleni erőszakkal szemben, amit a férfiak számára nem. És ez a probléma. Amikor valaki azt mondja, hogy az Isztambuli Egyezmény teljesen figyelmen kívül hagyja a férfiáldozatokat valóban téved, mert az egyezmény megemlíti, csak éppen nem, vagy máshogy (minimálisan) védi meg őket.

b) Az Egyezmény értelmében (lásd 3. cikk) „„áldozat” [victim]: olyan természetes személy, aki az a. és a b. pontban meghatározott magatartás tárgya; „- az a) pont a nőkkel szembeni erőszak, a b) pont pedig: „b) „kapcsolati erőszak” [domestic violence]: a fizikai, a szexuális, a pszichológiai vagy a gazdasági erőszak mindazon cselekményei, amelyek a családon vagy a háztartási egységen belül, vagy a volt vagy a jelenlegi házastársak vagy partnerek között történnek, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen él vagy élt-e;” Ez a leírás magában foglalja a férfi áldozatokat is.

Ez a pont éppen az, ahol az egyezmény elválasztja a nőkkel szemben elkövetett erőszakot, a bármilyen más fajta családon belüli erőszaktól. Pl. ha a családon belüli erőszak áldozata az apa, vagy egy fiúgyermek, akkor az nem minősül nőkkel szembeni erőszaknak így nem vonatkoznak rá az intézmény azon rendelkezései, amelyek érvényesek akkor, ha az anya, vagy egy lánygyermek lesz az áldozat (az eltérő meghatározás épp ott válik lényegessé, hogy az egyezmény számos ponton a nőkkel szemben elkövetett erőszakot külön kezeli és olyan különféle intézkedéseket rendel hozzá, amelyből az erőszak férfiáldozatai ki vannak zárva).

c) Az Egyezmény 4. cikkének 3. pontja kommentár nélkül is cáfolja a fenti állítást:
„3. Ezen Egyezmény rendelkezéseinek, különösen az áldozatok jogainak védelmét szolgáló intézkedéseknek a végrehajtását a részes felek kötelesek biológiai nemen, társadalmi nemen, (…) vagy más jogálláson alapuló megkülönböztetés nélkül biztosítani.”

Bár logikusnak tűnik azzal érvelni amellett, hogy az Egyezmény nem különböztetheti meg hátrányosan a férfiakat, mert a 4.cikk 3.pontja tiltja a biológiai, vagy társadalmi nemen alapuló megkülönböztetést, azonban az egyezmény 4. cikkének 4. pontja felülírja mindezt azzal, hogy leszögezi azt is, hogy azok az intézkedések, amelyet saját hatáskörben a nők védelmére hoztak nem minősülnek megkülönböztetésnek. (4.cikk 4.pont “A nemi alapú erőszak megelőzéséhez és a nők ilyen erőszakkal szembeni védelméhez szükséges különleges intézkedések ezen Egyezmény értelmében nem minősülnek megkülönböztetésnek.”)

A férfiakkal kapcsolatban az Isztambuli Egyezmény egyetlen „bűne”, hogy leírja azt a tényt, hogy az elkövetők többsége férfi és az áldozatok többsége nő. A prevenciónál ezt természetesen figyelembe kell venni – ez azonban nem a fiúk megbélyegzését jelenti, hanem a beleegyezésről, önrendelkezésről, erőszakmentes konfliktuskezelésről való oktatásról szól. Ez a tudás a fiúknak/férfiaknak is a javára válik az őket érő erőszak elkerülésében-megállításában.

A fentieken túl az egyezmény legnagyobb bűne az, hogy egy olyan alapvetésből indul ki, hogy az erőszak egy női probléma, és mindent erre épít fel. Miközben a családon belüli erőszak áldozatainak kb. 40%-a férfi, az erőszak számos formája a férfiakat jobban érinti, ráadásul az erőszak minden fajtáját figyelembe véve (ami releváns kérdés az IE-vel kapcsolatban is, hiszen az IE se csak a CSBE-vel foglalkozik, hanem a nőkkel szembeni erőszakkal átfogóan is) a férfiak gyakrabban válnak az erőszak áldozatává. Gyakrabban elkövetők, de gyakrabban áldozatok is.

Elvárható, hogy a fiúkkal/férfiakkal szembeni erőszak megállításában is olyan intézkedések legyenek megfogalmazva, mint ami az Isztambuli Egyezményben szerepel a nők/lányok védelme érdekében és ezek helyett nem az erőszakos konfliktuskezelés oktatását kellene középpontba állítani velük kapcsolatban (ami egyébként áldozathibáztatás is, ez ugyanis arra utal, mintha fiúk/férfiak maguk lennének a felelősek azért, hogy áldozattá válnak).

A kritika mellett szeretném hozzátenni ehhez, hogy fontos lenne, hogy az egyezmény által megfogalmazott szakpolitika terén előrelépés történjen. A családon belüli erőszak nem lehet magánügy, a legtöbb esetben láthatatlan marad, családon belül történik olyan emberek között, akik egymáshoz képest függő, sok estben alá – fölérendelt viszonyban vannak (pl. gyerekek bántalmazása, vagy pl. ha a nőnek nincs keresete és emiatt anyagilag kiszolgáltatott, vagy pl. egy apát lehet a gyerekével zsarolni, hogy nem láthatja majd stb.) és nincs lehetőségük kilépni ebből. Az alábbiakkal például már én is teljesen egyetértek:

Az Egyezmény egyik legfontosabb előírása, hogy az áldozatokkal kapcsolatban levő hatósági személyek (rendőrök, ügyészek, bírók, gyermekvédelmi munkatársak) számára képzéseket kell biztosítani a családon belüli erőszak felismerésével és kezelésével kapcsolatban(…)

Az Egyezmény előírja a megfelelő számú és elhelyezkedésű menedékhelyet az áldozatok számára (jelenleg a szükséges férőhelyek kb. 10 százaléka áll rendelkezésre, azok is nem megfelelő területi megosztással), valamint a távoltartás hatékony betartatását(…)

Előírja, hogy a nemek egyenlőségét és az erőszakmentes konfliktuskezeléssel kapcsolatos ismereteket a tanmenetbe is be kell építeni, és a média, valamint az áldozatvédő civil szervezetek bevonásával társadalmi tudatosságnövelő kampányokat kell indítani”(…)

Isztambuli Egyezményben előírt kutatások és társadalmi tájékoztató kampányok megvalósítása.

Tehát az egyezmény számos intézkedése előrelépés lenne, de mindenképp meg kéne tisztítani a férfiellenes részeitől. A nőszervezeteknek ezt nem erőből kellene megpróbálni lenyomni, hanem hagyni kellene, hogy az egyezmény által előírt rendelkezéseket mérlegelni lehessen a férfiak és a nemek egyenlősége szempontjából is. Ennek megfelelően a férfiszervezeteket is be kéne vonni ebbe a folyamatba. Az egyezmény másik nagy bűne ugyanis, hogy csak a nőszervezeteket szeretné bevonni mindebbe, pedig akárcsak a női -, a férfiáldozatok is érintettjei ennek a problémának és ugyanolyan demokratikus jog illeti meg őket is, hogy képviseljék a szempontjaikat!

Végül emlékeztetőül szeretném felidézni a teljesség igénye nélkül pár pontban, hogy konkrétan hogyan diszkriminálja a férfiakat az Isztambuli Egyezmény.

1. Az egyezmény már bevezetőjében is több más, a nemi alapon diszkrimináló nemzetközi egyezményre hivatkozik.

2. Az egyezmény szerint a nőkkel szembeni erőszak szexizmus/nemi alapú bűncselekmény, ezért az eltérő (súlyosabb) megítélés alá, mint az erőszak többi formái.

3. A szöveg törvényerővel rögzíti, hogy a férfiak nem szenvednek el nemi alapú erőszakot, így a szövegből teljes egészében kimaradt azoknak a területeknek az említése, ahol valójában a fiúk-férfiak válnak gyakrabban erőszak áldozatává. Különösen kirívó az a nemi szerv csonkítással kapcsolatos valótlan állítás, miszerint abban a lányok-nők gyakrabban érintettek, miközben köztudott, hogy társadalmunk egyetlen szó nélkül tűri, hogy fiúk-férfiak tömegeit csonkítsák meg nem létező “jótékony egészségügyi hatásokra” és vallási rituálék szentségére hivatkozva.

4. Az egyezmény kitér arra, hogy a nőkkel szemben elkövetett erőszak az emberi jogok megsértése és diszkrimináció, azonban semmilyen választ nem ad arra, hogy miképpen kell tekinteni a férfiakkal szemben elkövetett erőszakra.

5. Az egyezmény rögzíti, hogy olyan Európát szeretnének, amely mentes a nőkkel szembeni erőszaktól (de arról nincs szó, hogy a férfiakkal szembeni erőszaktól mentes Európát szeretnének).

6. Az egyezmény kijelenti, hogy hozzá kell járulni a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetéséhez, hasonló állítást nem fogalmaz meg a férfiakkal szembeni erőszakkal kapcsolatban.

7. Az egyezmény előírásai szerint nemzetközi együttműködést, átfogó kereteket, szakpolitikát és külön intézkedéseket kell megtervezni és megalkotni a női áldozatok védelmében. A férfi áldozatokat mindez nem illeti meg az egyezmény értelmében.

8. Mivel az egyezmény szövege a “nők” kifejezést kiterjeszti lányokra is, ezért előirányzatai egyben azt is jelenti, hogy az egyezmény külön védettséget biztosít a lányoknak, addig a fiúkat semmilyen védelem nem illeti meg.

9. Az egyezményben résztvevő feleknek kötelezettségük van arra vonatkozóan, hogy minden nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést tiltsanak és hatályon kívül kell helyezniük azokat a törvényeket, amelyek a nőkkel szemben alkalmaznak megkülönböztetést. Eközben a férfiakat hátrányosan megkülönböztető törvényeknek nem emel gátat, így annak sem, hogy Magyarországon a férfiak csak később vonulhatnak nyugdíjba.

10. Az egyezmény kimondja, hogy a női szervezetekkel együtt kell működni, a férfi szervezetekről említés se esik.

11. Az egyezmény amikor kifejezetten említi a fiúkat és férfiakat, akkor is oly módon teszi, hogy járuljanak hozzá jobban az erőszak megelőzéséhez, mint a nők…

Hozzászólások